Editorial Team

Journal Editor

Agustinus Dei

 

Section Editors

I Gst Ngr Agung Cahya Prananta

I Gusti Putu Ngurah Adi Santika

Komang Ayu Tri Widhiyanti

Ni Luh Putu Indrawathi

I Putu Eri Kresnayadi

Ni Luh Gde Widiantari

I Kadek Yudha Pranata